توجه: برای ثبت نام در مسابقه بزرگ فیلمسازی دستآور ابتدا باید در سایت فیلمآور ثبت نام کنید و حتما اشتراک بخرید.